Privacy en huisregels

Kwaliteitsstatuut

Praktijk Op-Maat-Gemaakt beschikt over een goed gekeurd kwaliteitsstatuut. Deze is op te vragen via info@praktijkopmaatgemaakt.nl of in te zien in de praktijk.

Privacy

Alle informatie die wij als psycholoog van je krijgen, valt onder de privacywet en is dus vertrouwelijk. Dat betekent dat we geen informatie aan derden zullen verstrekken zonder je toestemming. Wij gaan derhalve ook zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.

Bekijk de privacystatement van Praktijk Op-Maat-Gemaakt voor hoe Praktijk Op-Maat-Gemaakt met uw gegevens omgaat in het kader van de AVG.

Praktijk Op-Maat-Gemaakt voldoet aan alle eisen die gesteld zijn in de nieuwe wet die gericht is op het beschermen van persoonsgegevens. In de privacystatement kunt u lezen hoe wij hier intern en extern mee omgaan.

Kind die de hand schud van een GZ-psycholoog

Aanlevering Gegevens DIS / CIBG

Het landelijke DBC-informatiesysteem DIS ontvangt en beheert alle informatie over Diagnose Behandeling Combinatie (DBC’s). Vanaf januari 2014 geldt data aanlevering aan DIS ook voor de generalistische basis ggz (enkel voor 18+ cliënten) . Voor de generalistische basis ggz hebben beroeps- en brancheverenigingen met de verzekeraars afgesproken dat een diagnose niet op de factuur vermeld wordt. Gegevens worden anoniem verstrekt aan DIS.

Informatie en toestemming bij kinderen en jongeren

Het is afhankelijk van de leeftijd van het kind wie informatie krijgt over de behandeling, dan wel toestemming moet geven voor een behandeling. Dit is als volgt geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO):

  • Kinderen tot 12 jaar: ouders krijgen volledige informatie, op basis waarvan ze toestemming kunnen geven voor onderzoek en/of behandeling
  • Kinderen van 12-16 jaar: zowel ouders als kind hebben recht op volledige informatie. Beide partijen moeten toestemming geven voor de behandeling. De jongere heeft een belangrijke stem: als deze niet wil, kan er geen behandeling gestart worden.
  • Jongeren vanaf 16 jaar: toestemming van de ouders is niet meer nodig. De jongere vanaf 16 jaar mag zelf beslissen over de behandeling. Vaak is het wel wenselijk dat de ouders het traject steunen. In overleg met de jongere zal besproken worden welke informatie de ouders krijgen.

Indien de ouders gescheiden zijn en beiden het ouderlijk gezag hebben over een kind jonger dan 16 jaar, is toestemming van beide ouders nodig.

Dossiervorming

Er vindt dossiervorming plaats van de gesprekken die gevoerd worden. Als cliënt heb je recht op inzage van je dossier.

Verloop Behandeling

Na aanmelding zal er een intake worden gepland met jouw behandelaar. Hierin zal besproken worden wat je klachten en wensen zijn. Dit wordt in een behandelplan opgeschreven waarbij we met jouw doelen afspreken. Deze doelen worden regelmatig met jou (en je ouders) geëvalueerd. Aan het eind van behandeling vindt er een eind evaluatie plaats. Ook dit wordt opgenomen in het behandelplan. Het behandelplan noemen wij de huisartsenbrief. Deze sturen wij – met jouw toestemming – ook naar de verwijzer. Aan het eind van traject sturen wij een vragenlijst om de tevredenheid te meten.

Annuleren van afspraken

Een afspraak kan tot 24 uur voor aanvang van de zitting kosteloos geannuleerd worden. Dit kan zowel via e-mail als telefonisch. Indien een afspraak minder dan 24 uur tevoren wordt afgezegd, wordt deze bij jouzelf in rekening gebracht.

Klachten

Mocht er in de behandeling iets zijn waar je ontevreden over bent, geef dit dan bij ons aan. Dan kunnen we bekijken hoe we het op kunnen lossen. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kun je overwegen om een klacht in te dienen bij de beroepsvereniging voor GZ psychologen (klachten regeling NVGZP) of via de klachtenregeling van de LVVP (Klachtenregeling LVVP)

Zorgprestatiemodel

Per 2022 werken we in de generalistische basis-ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg met een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. Dit is uitsluitend voor cliënten die 18 of ouder zijn. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor de patiënt. De tarieven sluiten aan bij de behandelinzet en behandelsetting


Voor meer informatieve verwijzen wij naar de website over het zorgprestatiemodel van het NZA en de website speciaal hiervoor gemaakt: www.zorgprestatiemodel.nl.

Bekijk onze unieke aanpak

Na diagnostiek volgt de behandeling